Newsข่าวประชาสัมพันธ์
 
     
   
     

ประชุมรับมอบนโนบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Update : 12 กุมภาพันธ์ 2559
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา13.30 น. นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหว...
อ่านเพิ่มเติม...
     
   
     

แถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการรากเหง้าวัฒนธรรมไทย "นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ปีที่ 2"
Update : 12 กุมภาพันธ์ 2559
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าร...
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมชี้แจงมอบนโยบาย "การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท"
Update : 12 กุมภาพันธ์ 2559
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00...
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังระดับจังหวัด
Update : 12 กุมภาพันธ์ 2559
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00...
อ่านเพิ่มเติม...
รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครการ ของอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
Update : 11 กุมภาพันธ์ 2559
เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.40 น. พล...
อ่านเพิ่มเติม...
รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชัยภูมิ
Update : 11 กุมภาพันธ์ 2559
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.30 น. พลอากาศ...
อ่านเพิ่มเติม...
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>

Newsข่าวสารประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2558
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิปี 2559
พระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
กำหนดการพิธีการทำบุญตักบาตร งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
รายงานการประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2558
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 17 Next» »
หนังสือแจ้งส่วนราชการ
รายงานกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2558
คำกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 (ภาคค่ำ)
คำกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
แบบฟอร์มบัญชีแนบท้ายโครงการ โครงการตำบลละ 5 ล้าน
แบบฟอร์มขออนุญาติใช้พื้นที่ตำบลละ 5 ล้าน
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12 Next» »
Newsข่าวประกวดราคา
ประกาศองค์การบริหสารส่วนตำบลบ้านเต่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนทัน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์ 12 ก.พ. 59
ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง แก้ไขข้อความในประกาศเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ศษ.1.2559 ลงวันที่ 25 ม.ค. 59 12 ก.พ. 59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบฝายหินก่อ หมู่ที่ 12 บ้านดู่ลาย 9 ก.พ.59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดบ่อบาดาลพร้อมวางท่อเมนเชื่อมต่อท่อเมนระบบน้ำดิบเติมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านห้วยหินลับ 09 ก.พ.59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ มข.2557 หมู่ที่ 6 บ้านทิกแล้ง 9 ก.พ.59
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 317 Next» »
Newsคำสั่ง/ประกาศ/วาระการประชุม/ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2559
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
แบบรายงานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
ภาคผนวก คส 4117-58
แก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3473/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
เพิ่มเติม...


เมืองชัยภูมิน่าอยู่

LOVE EN ROUTE เส้นทางรัก
      ดูเพิ่มเติม

 

 

      

 

เว็บไซต์จังหวัดชัยภูมิสามารถใช้งานได้ดีกับจอภาพที่มีความละเอียด 1024x768 พิกเซล หรือสูงกว่า บนบราวเซอร์ ดังนี้
Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 และ 10 Firefox เวอร์ชั่น 22 Google Chrome เวอร์ชั่น 28 Safari เวอร์ชั่น 5

')